Alumni

Mayur V. Katwe

Post Doc, 2022-2023

Whatsapp: +91 9405320412
Email: mayurkatwe@gmail.com

Farjam Karim

MS Student, 2021-2023

Tel: +886 979221509
Line: +91 8249256649
Email: farjamkarim@gmail.com

Jetti Yaswanth, 2021-2023

MS Student

Tel: + 886 958170053
Line/Whatsapp: +91 9553748964
Email: yaswanthj98@gmail.com

Ahmad Fauzi Makarim

MS, 2019-2021

Email: fauzi_makarim@g-mail.nsysu.edu.tw

Prasanna Raut

Post Doc, Mar 2020 - Nov 2020

Email: rautprasannad@gmail.com

Hasan Albinsaid

MS, 2018-2020

Email: hasan@g-mail.nsysu.edu.tw

Neelima Agrawal

Post Doc

Contact: +91 9454240827
Email: neelimaagrawal.01@gmail.com

Rasika Deshpande

MS Student

Whatsapp: +91 9049414540
Email: rasikadeshpande451@gmail.com

Ajay

Research Intern

Tel/Line: +91 000000000
Email: xyz@gmail.com

Dr. Sandeep Kumar Singh

Research Associate, Post Doc

Tel/Line: +886 987079374
Email: sandeepraju1988@gmail.com

Vaibhav Sharma

MS Student

Tel: +886 0901052633
Whatsapp: +91 9085290100
Line ID: va_ibhavsharma
Email: sharmavaibhav202@yahoo.in

Vatsala Sharma

MS Student

Tel: +886 0958147732
Whatsapp: +91 8901125077
Line ID: vatsalasharma.17
Email: vatsalasharma.17@gmail.com